Team Management

Agniramu
Agniramu
Group Director
Ashish Kumar
Ashish Kumar
Group Director
Rakesh Kumar Pandey
Rakesh Kumar Pandey
Group Director
Jagdish Prasad
Jagdish Prasad
Group Director
Manu Bishnoi
Manu Bishnoi
Group Director
Arvind Kumar Singh
Arvind Kumar Singh
Deputy Managing Director
(Refineries & Retail)
Rupesh Patil
Rupesh Patil
Deputy Managing Director
(Refineries, Infrastructure & Real Estate)
Pathan Vasim Rafik
Pathan Vasim Rafik
Associate Managing Director
(Refineries, infrastructure, Real Estate)
Rajesh Rajendra Prasad Mishra
Rajesh Rajendra Prasad Mishra
Associate Managing Director
(Refineries, Infrastructure & Real Estate)
Umesh Kumar Saini
Umesh Kumar Saini
Associate Managing Director
(Refineries, Retail & Pharmaceutical)
Kamal Kishan Bhargava
Kamal Kishan Bhargava
Joint Managing Director
(Refineries, Infrastructure & Retail)
Avijit Mandal
Avijit Mandal
Deputy Director
(Refineries & Infrastructure)
Sushen Chandra Mohanta
Sushen Chandra Mohanta
Deputy Director
(Car Cab)
Sahil Gautam
Sahil Gautam
Deputy Director
(Mass Media)
Soubhagya Ray
Soubhagya Ray
Deputy Director
(Hospitality)
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Deputy Managing Director
(Refineries, Retail & Pharmaceutical)
Mithun Kumar
Mithun Kumar
Director
(Refineries & Retail)
Prasanta Paul
Prasanta Paul
Director
(Refineries & Infrastructure)
Dhiresh Kumar Bangera
Dhiresh Kumar Bangera
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Hemant Oberai
Hemant Oberai
Director
(Refineries)
Jitendra Kumar
Jitendra Kumar
Director
(Refineries & Infrastructure)
Vasu Kumar
Vasu Kumar
Director
(Refineries & Retail)
Vikas Bhadana
Vikas Bhadana
Director
(Refineries & Retail)
Deepak Kumar
Deepak Kumar
Director
(Refineries & Infrastructure)
Devvratt Kumar
Devvratt Kumar
Director
(Refineries & Retail)
Yuvraj Bapu Sonawane
Yuvraj Bapu Sonawane
Director
(Refineries & Retail)
Dukhi Shyam Behera
Dukhi Shyam Behera
Director
(Infrastructure)
Deepak Gupta
Deepak Gupta
Director
(Refineries & Retail)
Sanjit Kumar
Sanjit Kumar
Associate Director
(Refineries & Retail)
Sahajmal
Sahajmal
Director
(Refineries & Infrastructure)
Raj Shah
Raj Shah
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Kumar Pawan
Kumar Pawan
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Rajat Patel
Rajat Patel
Associate Director
(Refineries & Retail)
Bhim Sen Yadav
Bhim Sen Yadav
Associate Director
(Refineries & Retail)
Ratendra Kumar
Ratendra Kumar
Associate Director
(Refineries & Retail)