Team Management

Ramu Kaveri
Ramu Kaveri
Group Director
Ashish Kumar
Ashish Kumar
Deputy Managing Director
(Sales Retail)
Rakesh Kumar Pandey
Rakesh Kumar Pandey
Group Managing Director
Jagdish Prasad
Jagdish Prasad
Group Managing Director
Manu Bishnoi
Manu Bishnoi
Deputy Managing Director
(Training)
Arvind Kumar Singh
Arvind Kumar Singh
Managing Director
(Refineries & Retail)
Rupesh Patil
Rupesh Patil
Managing Director
(Refineries, Infrastructure & Real Estate)
Pathan Vasim Rafik
Pathan Vasim Rafik
Associate Managing Director
(Refineries, infrastructure & Real Estate)
Rajesh Rajendra Prasad Mishra
Rajesh Rajendra Prasad Mishra
Managing Director
(Media)
Umesh Kumar Saini
Umesh Kumar Saini
Associate Managing Director
(Refineries, Retail & Pharmaceutical)
Kamal Kishan Bhargava
Kamal Kishan Bhargava
Group Managing Director
Avijit Mandal
Avijit Mandal
Deputy Director
(Refineries & Infrastructure)
Sushen Chandra Mohanta
Sushen Chandra Mohanta
Managing Director
(Car Cab)
Sahil Gautam
Sahil Gautam
Deputy Director
(Mass Media)
Soubhagya Ray
Soubhagya Ray
Managing Director
(Hospitality)
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Deputy Managing Director
(Refineries, Retail & Pharmaceutical)
Mithun Kumar
Mithun Kumar
Group Director
(Refineries & Retail)
Prasanta Paul
Prasanta Paul
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Dhiresh Kumar Bangera
Dhiresh Kumar Bangera
Associate Managing Director
(Refineries & Infrastructure)
Hemant Oberai
Hemant Oberai
Associate Director
(Refineries)
Jitendra Kumar
Jitendra Kumar
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Vasu Kumar
Vasu Kumar
Deputy Director
(Refineries & Retail)
Vikas Bhadana
Vikas Bhadana
Additional Managing Director
(Refineries & Retail)
Deepak Kumar
Deepak Kumar
Deputy Director
(Refineries & Infrastructure)
Devvratt Kumar
Devvratt Kumar
Associate Director
(Refineries & Retail)
Yuvraj Bapu Sonawane
Yuvraj Bapu Sonawane
Regional Director
(Refineries & Retail)
Dukhi Shyam Behera
Dukhi Shyam Behera
Managing Director
(Infrastructure)
Deepak Gupta
Deepak Gupta
Deputy Director
(Refineries & Retail)
Sanjit Kumar
Sanjit Kumar
Associate Director
(Refineries & Retail)
Md. Shajamal Seikh
Md. Shajamal Seikh
Managing Director
Raj Shah
Raj Shah
Associate Director
(Refineries & Infrastructure)
Kumar Pawan
Kumar Pawan
Regional Director
(Refineries & Infrastructure)
Rajat Patel
Rajat Patel
Associate Director
(Refineries & Retail)
Bhim Sen Yadav
Bhim Sen Yadav
Associate Director
(Refineries & Retail)
Ratendra Kumar
Ratendra Kumar
Associate Managing Director
(Refineries & Retail)
Rakesh Kumar Bais
Rakesh Kumar Bais
Associate Director
Shivshanker Shah
Shivshankar Shah
Deputy Managing Director